این جدول بعد از روز یک شنبه جدول قبلی برداشته خواهد شد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جدول پخش شبکه آی فیلم به پارسی>جدولی

90-12-06
90-12-05
90-12-04
90-12-03
90-12-02
90-12-01
90-11-30
     
یک شنبه شنبه جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یک شنبه مکة طهران GMT
پاورچين - 56 پاورچين - 55 پاورچين - 54 پاورچين - 53 پاورچين - 52 پاورچين - 51 پاورچين - 50   05:00 05:30 02:00
05:30 06:00 02:30
در چشم باد - 21 در چشم باد - 20 در چشم باد - 19 در چشم باد - 18 در چشم باد - 17 در چشم باد - 16 در چشم باد - 15 06:00 06:30 03:00
06:30 07:00 03:30
بند باز پرنده کوچک خوشبختی عروس گنج خانه سفید آوار میراث ملاقات در جاده 07:00 07:30 04:00
07:30 08:00 04:30
08:00 08:30 05:00
08:30 09:00 05:30
رسم شیدایی - 6 رسم شیدایی - 5 رسم شیدایی - 4 رسم شیدایی - 3 رسم شیدایی - 2 رسم شیدایی - 1 همسایه ها - 25 09:00 09:30 06:00
09:30 10:00 06:30
خواب و بیدار - 7 خواب و بیدار - 6 خواب و بیدار - 5 خواب و بیدار - 4 خواب و بیدار - 3 خواب و بیدار - 2 خواب و بیدار - 1 10:00 10:30 07:00
10:30 11:00 07:30
دلنوازان - 42 دلنوازان - 41 دلنوازان - 40 دلنوازان - 39 دلنوازان - 38 دلنوازان - 37 دلنوازان - 36 11:00 11:30 08:00
11:30 12:00 08:30
مسافری از هند - 11 مسافری از هند - 10 مسافری از هند - 9 مسافری از هند - 8 مسافری از هند - 7 مسافری از هند - 6 مسافری از هند - 5 12:00 12:30 09:00
12:30 13:00 09:30
پاورچين - 56 پاورچين - 55 پاورچين - 54 پاورچين - 53 پاورچين - 52 پاورچين - 51 پاورچين - 50 13:00 13:30 10:00
13:30 14:00 10:30
در چشم باد - 21 در چشم باد - 20 در چشم باد - 19 در چشم باد - 18 در چشم باد - 17 در چشم باد - 16 در چشم باد - 15 14:00 14:30 11:00
14:30 15:00 11:30
بند باز پرنده کوچک خوشبختی عروس گنج خانه سفید آوار میراث ملاقات در جاده 15:00 15:30 12:00
15:30 16:00 12:30
16:00 16:30 13:00
16:30 17:00 13:30
  رسم شیدایی - 6 رسم شیدایی - 5 رسم شیدایی - 4 رسم شیدایی - 3 رسم شیدایی - 2 رسم شیدایی - 1 همسایه ها - 25 17:00 17:30 14:00
17:30 18:00 14:30
خواب و بیدار - 7 خواب و بیدار - 6 خواب و بیدار - 5 خواب و بیدار - 4 خواب و بیدار - 3 خواب و بیدار - 2 خواب و بیدار - 1 18:00 18:30 15:00
18:30 19:00 15:30
دلنوازان - 42 دلنوازان - 41 دلنوازان - 40 دلنوازان - 39 دلنوازان - 38 دلنوازان - 37 دلنوازان - 36 19:00 19:30 16:00
19:30 20:00 16:30
مسافری از هند - 11 مسافری از هند - 10 مسافری از هند - 9 مسافری از هند - 8 مسافری از هند - 7 مسافری از هند - 6 مسافری از هند - 5 20:00 20:30 17:00
20:30 21:00 17:30
پاورچين - 56 پاورچين - 55 پاورچين - 54 پاورچين - 53 پاورچين - 52 پاورچين - 51 پاورچين - 50 21:00 21:30 18:00
21:30 22:00 18:30
در چشم باد - 21 در چشم باد - 20 در چشم باد - 19 در چشم باد - 18 در چشم باد - 17 در چشم باد - 16 در چشم باد - 15 22:00 22:30 19:00
22:30 23:00 19:30
بند باز پرنده کوچک خوشبختی عروس گنج خانه سفید آوار میراث ملاقات در جاده 23:00 23:30 20:00
23:30 00:00 20:30
00:00 00:30 21:00
00:30 01:00 21:30
رسم شیدایی - 6 رسم شیدایی - 5 رسم شیدایی - 4 رسم شیدایی - 3 رسم شیدایی - 2 رسم شیدایی - 1 همسایه ها - 25 01:00 01:30 22:00
01:30 02:00 22:30
خواب و بیدار - 7 خواب و بیدار - 6 خواب و بیدار - 5 خواب و بیدار - 4 خواب و بیدار - 3 خواب و بیدار - 2 خواب و بیدار - 1 02:00 02:30 23:00
02:30 03:00 23:30
دلنوازان - 42 دلنوازان - 41 دلنوازان - 40 دلنوازان - 39 دلنوازان - 38 دلنوازان - 37 دلنوازان - 36 03:00 03:30 00:00
03:30 04:00 00:30
مسافری از هند - 11 مسافری از هند - 10 مسافری از هند - 9 مسافری از هند - 8 مسافری از هند - 7 مسافری از هند - 6 مسافری از هند - 5 04:00 04:30 01:00
04:30 05:00 01:30
هفته فعلی:

90-12-13
90-12-12
90-12-11
90-12-10
90-12-09
90-12-08
90-12-07
     
یک شنبه شنبه جمعه پنج شنبه چهار شنبه سه شنبه دو شنبه یک شنبه مکة طهران GMT
پاورچين - 63 پاورچين - 62 پاورچين - 61 پاورچين - 60 پاورچين - 59 پاورچين - 58 پاورچين - 57   05:00 05:30 02:00
05:30 06:00 02:30
در چشم باد - 27 در چشم باد - 26 در چشم باد - 25 در چشم باد - 24 در چشم باد - 23 در چشم باد - 22 در چشم باد - 21 06:00 06:30 03:00
06:30 07:00 03:30
جوجه تیغی کابوس بهشت پنهان آوار پایان راه جاسوس بازی نیش(زندان) 07:00 07:30 04:00
07:30 08:00 04:30
08:00 08:30 05:00
08:30 09:00 05:30
رسم شیدایی - 13 رسم شیدایی - 12 رسم شیدایی - 11 رسم شیدایی - 10 رسم شیدایی - 9 رسم شیدایی - 8 رسم شیدایی - 7 09:00 09:30 06:00
09:30 10:00 06:30
خواب و بیدار - 14 خواب و بیدار - 13 خواب و بیدار - 12 خواب و بیدار - 11 خواب و بیدار - 10 خواب و بیدار - 9 خواب و بیدار - 8 10:00 10:30 07:00
10:30 11:00 07:30
وفا - 1 دلنوازان - 48 دلنوازان - 47 دلنوازان - 46 دلنوازان - 45 دلنوازان - 44 دلنوازان - 43 11:00 11:30 08:00
11:30 12:00 08:30
مسافری از هند - 18 مسافری از هند - 17 مسافری از هند - 16 مسافری از هند - 15 مسافری از هند - 14 مسافری از هند - 13 مسافری از هند - 12 12:00 12:30 09:00
12:30 13:00 09:30
پاورچين - 63 پاورچين - 62 پاورچين - 61 پاورچين - 60 پاورچين - 59 پاورچين - 58 پاورچين - 57 13:00 13:30 10:00
13:30 14:00 10:30
در چشم باد - 27 در چشم باد - 26 در چشم باد - 25 در چشم باد - 24 در چشم باد - 23 در چشم باد - 22 در چشم باد - 21 14:00 14:30 11:00
14:30 15:00 11:30
جوجه تیغی کابوس بهشت پنهان آوار پایان راه جاسوس بازی نیش(زندان) 15:00 15:30 12:00
15:30 16:00 12:30
16:00 16:30 13:00
16:30 17:00 13:30
  رسم شیدایی - 13 رسم شیدایی - 12 رسم شیدایی - 11 رسم شیدایی - 10 رسم شیدایی - 9 رسم شیدایی - 8 رسم شیدایی - 7 17:00 17:30 14:00
17:30 18:00 14:30
خواب و بیدار - 14 خواب و بیدار - 13 خواب و بیدار - 12 خواب و بیدار - 11 خواب و بیدار - 10 خواب و بیدار - 9 خواب و بیدار - 8 18:00 18:30 15:00
18:30 19:00 15:30
وفا - 1 دلنوازان - 48 دلنوازان - 47 دلنوازان - 46 دلنوازان - 45 دلنوازان - 44 دلنوازان - 43 19:00 19:30 16:00
19:30 20:00 16:30
مسافری از هند - 18 مسافری از هند - 17 مسافری از هند - 16 مسافری از هند - 15 مسافری از هند - 14 مسافری از هند - 13 مسافری از هند - 12 20:00 20:30 17:00
20:30 21:00 17:30
پاورچين - 63 پاورچين - 62 پاورچين - 61 پاورچين - 60 پاورچين - 59 پاورچين - 58 پاورچين - 57 21:00 21:30 18:00
21:30 22:00 18:30
در چشم باد - 27 در چشم باد - 26 در چشم باد - 25 در چشم باد - 24 در چشم باد - 23 در چشم باد - 22 در چشم باد - 21 22:00 22:30 19:00
22:30 23:00 19:30
جوجه تیغی کابوس بهشت پنهان آوار پایان راه جاسوس بازی نیش(زندان) 23:00 23:30 20:00
23:30 00:00 20:30
00:00 00:30 21:00
00:30 01:00 21:30
رسم شیدایی - 13 رسم شیدایی - 12 رسم شیدایی - 11 رسم شیدایی - 10 رسم شیدایی - 9 رسم شیدایی - 8 رسم شیدایی - 7 01:00 01:30 22:00
01:30 02:00 22:30
خواب و بیدار - 14 خواب و بیدار - 13 خواب و بیدار - 12 خواب و بیدار - 11 خواب و بیدار - 10 خواب و بیدار - 9 خواب و بیدار - 8 02:00 02:30 23:00
02:30 03:00 23:30
وفا - 1 دلنوازان - 48 دلنوازان - 47 دلنوازان - 46 دلنوازان - 45 دلنوازان - 44 دلنوازان - 43 03:00 03:30 00:00
03:30 04:00 00:30
مسافری از هند - 18 مسافری از هند - 17 مسافری از هند - 16 مسافری از هند - 15 مسافری از هند - 14 مسافری از هند - 13 مسافری از هند - 12 04:00 04:30 01:00
04:30 05:00 01:30